kontakt@ratunekpompejanski.pl

RODO

Klauzula informacyjna RODO – Kancelaria Radcy Prawnego Ryszard Zawieja – informacje
dotyczące przetwarzania Pani / Pana danych osobowych podanych w związku z zawarciem
i wykonaniem umowy o świadczenie usług doradztwa prawnego, wymagane przepisami
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WA (ogólne rozporządzenie o ochrony
danych) (Dz. U. UE L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej RODO.

 1. Administratorem Pani / Pana danych jest Ryszard Zawieja prowadzący działalność gospodarczą pod
  nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Ryszard Zawieja, ul. Armii Krajowej 10 lok. 2, 99-200 Sieradz,
  NIP: 8271853581, REGON: 101780936.
 2. Z administratorem danych można się kontaktować zarówno na adres korespondencyjny: Kancelaria
  Radcy Prawnego Ryszard Zawieja, ul. Armii Krajowej 10 lok. 2, 99-200 Sieradz, jak
  i malowy: r.zawieja@gmail.com lub telefoniczny: 504-256-936.
  3.Dane podane przez Pana / Panią w związku z zawartą umową o świadczenie usług doradztwa
  prawnego będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania tej umowy, m. in. ustalenie stanu
  faktycznego, sformułowanie porady prawnej, przygotowanie pisma procesowego, reprezentacja
  w postępowaniu sądowym i/lub administracyjnym etc. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi
  niezbędność ich przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy, której jest Pan / Pani stroną
  (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  4.Ponadto Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji przez administratora obowiązków
  wynikających z przepisów podatkowych, m. in. w celu wystawiania faktur, prowadzenia podatkowej
  księgi przychodów i rozchodów, prowadzenia ewidencji sprzedaży VAT, sporządzania deklaracji
  podatkowych oraz informacji VAT_JPK itd. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi
  wypełnianie obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO w zw.
  z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa, ustawy z dnia 29 września 1994
  r. o rachunkowości, ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawy z dnia 26
  lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych).
 3. Pana / Pani dane mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą
  z Panem / Panią umową lub obrony przed takimi roszczeniami. Podstawę prawną przetwarzania danych
  stanowi niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora,
  którym jest możliwość dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  6.Pana / Pani dane przetwarzane będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń
  wynikających z umowy o świadczenie usług doradztwa prawnego lub do czasu wygaśnięcia obowiązku
  przechowywania danych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i podatkowych (w zależności, od
  tego, które z w/w zdarzeń nastąpi później). W przypadku nie zawarcia umowy o świadczenie usług
  doradztwa prawego Pana / Pani dane będą przetwarzane do czasu zakończenia wymiany
  korespondencji.
  7.Pana / Pani dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie
  administratora, na podstawie umowy zawartej z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami
  administratora, np. biuro rachunkowe, firma hostingowa, dostawca oprogramowania itd. Dane mogą być
  także przekazywane do sądów, organów administracji publicznej, mediatorów oraz innych podmiotów
  publicznych i prywatnych – jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji usługi doradztwa
  prawnego.
  8.Pana / Pani dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się poza Europejskim
  Obszarem Gospodarczym, chyba że będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji usługi doradztwa
  prawnego. Podstawą prawną przekazania danych będzie wówczas jego niezbędność  do wykonania
  zawartej z Panem / Panią umowy o świadczenie usług doradztwa prawnego.

9.Przysługuje Panu / Pani prawdo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana / Pani
danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Panu /
Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana / Pani danych osobowych
(w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
w takim przypadku wniesiony sprzeciw jest dla Administratora wiążący). W zakresie w jakim podstawą
przetwarzania Pana / Pani danych osobowych jest zgoda, ma Pan / Pani prawo jej wycofania, przy
czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonania na
podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pana / Pani dane są przetwarzane w celu
zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Panu / Pani także
prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Pana / Pani danych
osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
maszynowego, które następnie może Pan / Pani przesłać innemu Administratorowi danych. Przysługuje
Panu / Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych (w Polsce : Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uzna Pan / Pani, że
przetwarzani odbywa się w sposób niezgodny z prawem. W celu skorzystania z powyższych uprawnień
należy skontaktować się z administratorem danych.
10.W związku z przetwarzaniem Pan / Pani danych osobowych, decyzje dotyczące Pana / Pani nie
będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka).
11.Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową o świadczenie usług doradztwa
prawnego jest dobrowolne, ale zarazem konieczne do zawarcia i wykonanie tej umowy.